Werkgebied

Het werkgebied van de vogelwerkgroep beslaat een groot gedeelte van de (voormalige) gemeenten Wijhe, Olst, Deventer, Diepenveen, Warnsveld, Gorssel en Zutphen. De IJssel vormt de grens aan de westzijde van ons werkgebied

Het landschap binnen deze gemeenten bestaat voor een zeer groot gedeelte uit weilanden en akkerland. Rondom de steden zijn verschillende kleine tot grote landgoederen te vinden met daarin afwisselend loofhout en naaldhout. Centraal door het werkgebied loopt de rivier de IJssel. Langs deze rivier is de laatste jaren steeds meer gedaan aan natuurontwikkeling waardoor op verschillende plaatsen zeer interessante gebieden zijn ontstaan. Bij deze natuurontwikkeling moet gedacht worden aan het opnieuw creëren van ooibossen, het maken van plas-drassituaties en het behouden van hooilanden.

Afbeelding
Winter in de Ravenswaarden
Winter in de Ravenswaarden
Afbeelding
De Eefsche beek

 

Afbeelding
De IJssel tussen Zutphen en Gorssel
Afbeelding
De Rammelwaard

 

Door de grote variatie aan landschapstypen (bossen, bossages, weilanden met knotwilgen en struiken, hooilanden, poeltjes, plassen en uiterwaarden) zijn er veel verschillende vogelsoorten te vinden.
In de grotere bossen gaat het dan vooral om de loof-en naaldhoutsoorten zoals: vliegenvangers, mezen, vinken, spechten, Fitis, Tjiftjaf en Fluiter. Tot de grotere bosbewoners behoren onder andere verschillende roofvogels: Buizerd, Havik, Sperwer, Wespendief en Boomvalk. De laatste jaren wordt de raaf ook steeds vaker waargenomen (ook broedend)

Afbeelding
Wespendief
Afbeelding
Glanskop
Afbeelding
Fitis
Afbeelding
Sperwer

 

De weilanden zijn goed voor verschillende weidevogels. Zo vinden we hier als broedvogel o.a. Grutto, Tureluur, Kievit en nog een enkele Veldleeuwerik terwijl in de knotwilgen Steenuilen zijn te vinden. De poeltjes en plassen worden bewoond door Meerkoeten, Knobbelzwanen, Waterhoentjes en diverse eendensoorten.
In de uiterwaarden, inclusief de ooibossen en hooilanden, zijn naast de algemene soorten als Gele kwikstaart, Aalscholver en Blauwe reiger ook enkele zeldzamere broedvogels te vinden. Het gaat hierbij dan om IJsvogel, Bosrietzanger, Kwartel en de Kwartelkoning. De Knobbelzwaan is een algemene vogel in het gehele werkgebied. Zowel in de zomer als in de winter is deze soort te vinden. Ook naar deze vogel is door een lid van de vereniging al eens ringonderzoek gedaan.

Afbeelding
Kwartelkoning
Afbeelding
IJsvogel

 

Afbeelding
Blauwe Reiger
Afbeelding
Knobbelzwaan

 

Naast de vele broedvogels heeft de IJssel ook een grote aantrekkingskracht op trekvogels. Zij volgen de rivier en kunnen onderweg op vele plaatsen even stoppen om te foerageren. Goed opletten in het voor- en najaar heeft dan ook al geleid tot de nodige leuke waarnemingen. Visarend, Rode wouw, Zwarte Wouw, Tapuit, Paap en Kraanvogel zijn jaarlijkse doortrekkers. Tot de zeldzame soorten behoren onder andere: Citroenkwikstaart, Roodkeelpieper, Duinpieper, Kleine Burgemeester, Grauwe Franjepoot, Griel, IJseend en Zeearend.

In de winter is het gebied een toevluchtsoord voor duizenden ganzen. Naast de Kolganzen kan men ook Rietganzen, Brandganzen en Grauwe Ganzen aantreffen. In sommige jaren duikt er ook nog wel eens een Rotgans, Kleine Rietgans, Dwerggans of Roodhalsgans op.
Naast al deze ganzen verblijven er ook zeer veel eenden en meeuwen in het gebied. Deze vormen weer goed voedsel voor diverse roofvogelsoorten. Zo zijn er altijd veel Buizerden en Sperwers te vinden en zwerven er tegenwoordig elke winter ook een of meerdere Slechtvalken rond. Deze soort is sinds enkele jaren ook als broedvogel in ons gebied aanwezig.

Afbeelding
Kraanvogels
Afbeelding
Grote Zilverreiger
Afbeelding
Slechtvalk
Afbeelding
Kramsvogel

 

Al met al een zeer interessant gebied met voor iedereen een mogelijkheid om zich verder in het vogelleven te verdiepen of om gewoon eens een dagje te genieten van wat dit gebied te bieden heeft. We hebben een aantal gebieden hieronder beschreven.