Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een natuurgebied van 115 hectare aan de Elzerdijk nabij Joppe. Centraal ligt een heideveld dat wordt omgeven door een strook gemengd bos met naald- en loofbomen. Het heideveld bestaat uit een droog deel, centraal en in het zuiden, en een nat deel in het noorden. Het gebied heeft zes vennetjes. 
Sinds midden 19de tot eind 20ste eeuw heeft het gebied dienst gedaan als militair oefenterrein. Aanvankelijk oefenden er cavaleristen te paard, later werd er met modern materieel geoefend. Rond midden vorige eeuw zijn er twee schietbanen aangelegd waarvan nog restanten aanwezig zijn. De schietbaan in het zuidelijk deel heeft een kogelvanger met een schijvenkelder die sinds een aantal jaren een winterverblijf voor vleermuizen is.
In 2009 heeft het Ministerie van Landbouw het terrein verkocht aan Stichting IJssellandschap, met als voorwaarde dat er een Natuurherstelplan zou worden uitgevoerd. Dat is inmiddels gebeurd, van 2014 – 2016 zijn delen van het terrein ontbost, zijn de oevers van de vennetjes ontdaan van struiken en bomen en zijn er sloten en gaten gedicht. Dat alles heeft als doel (een deel van) het gebied weer terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat van nat heidegebied. Ook worden er een aantal akkertjes aangelegd en wordt geprobeerd blauw grasland te ontwikkelen. ’s Zomers grazen er Blonde d’Aquitaines om de heide te ontdoen van struiken en opgeschoten dennetjes.

Afbeelding
Akkertjes
Afbeelding
Overzicht
Afbeelding
Luteaven
Afbeelding
Kogelvanger
Vogels

De vogelpopulatie wordt de laatste jaren periodiek gemonitord door Piet Schermerhorn. Door de jaren heen zijn er circa 130 vogelsoorten waargenomen, waarvan er een kleine 60 broeden waaronder typische heidevogels als Boompieper, Boomleeuwerik, Geelgors, Rietgors en Roodborsttapuit. Ook broedt de Wespendief er sinds een aantal jaren met succes. In de winter kun je er o.a. soorten als Ransuil (die er enkele jaren hebben gebroed), Klapekster en Blauwe kiekendief tegenkomen. Regelmatig vliegen er raven over.

Afbeelding
Ransuil
Afbeelding
Roodbosrttapuit
Afbeelding
Klapekster
Afbeelding
Eikenpage
Libellen

Naast vogels kent de Gorsselse Heide een aanzienlijke libellenpopulatie: in de afgelopen halve eeuw zijn er 42 soorten waargenomen van de circa 70 die er in Nederland rondvliegen. 

Afbeelding
Gevlekte Witsnuitlibel, een zeldzame soort die ook op de Gorssel Heide is waargenomen

 

 Bijna alle foto's hierboven zijn van Frens Westenbrink, de foto van de kogelvanger is van Piet Schermerhorn


Zie voor verdere informatie de websites van de Vrienden van de Gorsselse Heide, www.vriendenvandegorsselseheide.nl, met o.a. een ecologische atlas van het gebied 
en van de Marke Gorsselse Hei, www.markegorsselseheide.nl, de beheerder van het gebied.