Excursie: Arkemheen

Datum en tijd:
Locatie of Vertrekpunt:
Parkeerplaats bij Intratuin, Weg door Zuid-Salland 1, 7423HW Deventer
Miniatuur

Polder Arkemheen is één van de oudste van Nederland. Gelegen nabij Nijkerk.  De polder is een overwinteringsgebied voor vogels uit Scandinavië en de Russische toendra. Smienten en wintertalingen zijn graag geziene gasten in dit gebied. Verder maken we kans op duikers, zee-eenden, geoorde fuuten en misschien wel een roodhals gans. En wilde zwanen of zelfs een kleine zwaan behoort tot de mogelijkheden. 

 

  De polder is uitzonderlijk omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 1916.

 

Het gebied is sinds 2004 onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Onder de naam Arkemheen is een beschermd Natura 2000-gebied aangewezen. 

 

Er kunnen maximaal 24 mensen mee. 

 

 

excursieleiders: Ronald Groenink en Appie Winkelman

 


Georganiseerd door: Werkgroep Excursies

Bij excursies rijden we zoveel mogelijk samen. De chauffeur krijgt een vergoeding van 25 ct per km.

De kosten hiervoor worden hoofdelijk omgeslagen; iedere deelnemer betaalt evenveel.
De verrekening van de reiskosten door de organisator verloopt via de bankrekening van de VWG. Je krijgt hierover een mail.


Deze activiteit is alleen voor leden. Log in om u op te geven voor deze activiteit.