Uilenwerkgroep

Image
Caption
4 jonge steenuilen van enkele dagen oud

Uilen onderzoek en bescherming

Vanaf 2010 is er binnen onze vereniging een uilenwerkgroep actief. In eerste instantie ging het om onderzoek naar Steenuilen maar inmiddels zijn daar ook Kerkuilen aan toegevoegd. De werkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van territoria van de genoemde uilensoorten door middel van avond/nacht tellingen, waarbij de uilen op geluid worden opgespoord. Gevonden territoria worden in kaart gebracht en waar mogelijk de nestplaatsen opgezocht. Om de uilen een betere kans te geven worden er ook nestkasten geplaatst op geschikte broedlocaties waarna deze kasten jaarlijks gecontroleerd worden op bezetting en /of broedsucces. Ook aan de bescherming van de vogels wordt gewerkt, onder andere door het vervangen van nestgelegenheid wanneer deze dreigt te verdwijnen of door het “marterproef” maken van nestkasten waardoor predatie wordt voorkomen.

Bij de controle rondes worden de bevindingen genoteerd. Wanneer er jongen zijn, dan worden deze geringd om zo meer gegevens te kunnen verzamelen over de verspreiding en overleving van de betreffende vogels. Indien mogelijk worden ook de adulte vogels van een ring voorzien.

De verzamelde gegevens worden gedeeld met Sovon, Stone (Steenuilen Onderzoek Nederland) en Kerkuilenwerkgroep Nederland en gepubliceerd in een jaarlijks verslag van de vogelwerkgroep.

Voor meer informatie:

www.steenuil.nl

www.kerkuil.com

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Asbestsanering een bedreiging voor onze uilen? Uilenwerkgroepen helpen!

Nu de overheid de druk op het saneren van asbestdaken opvoert, ontstaat er een probleem voor veel vogels en in het bijzonder voor de kerkuil en steenuil.

In 2024 moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. Veel schuren/gebouwen zullen verdwijnen of worden voorzien van nieuwe daken die meestal niet meer toegankelijk zijn voor vogels. De kerkuil en steenuil broeden niet alleen vaak in dit soort schuren, maar gebruiken deze ook als ‘roest’plaats overdag en veel van hun prooidieren huisvesten in en rond de schuurtjes. De verandering van hun habitat zal veel vogels dwingen om op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Voor uilen is dat niet altijd makkelijk, veel schuren en woningen zijn steeds moeilijker toegankelijk en oude bomen met geschikte holtes zijn er ook steeds minder.

Wet Natuurbescherming

Volgens de wet natuurbescherming hebben wij mensen een zorgplicht. Dat betekent dat u bij afbreken of verbouwen verplicht bent een andere oplossing te zoeken voor beschermde dieren die in uw schuur leven. De Vogelwerkgroep is er niet om een vermanend vingertje op te steken, maar om u en de vogels te helpen.

Uilenwerkgroep helpt.

Daarom steken we als Uilenwerkgroep graag de handen uit de mouwen. We verplaatsen bestaande nestkasten bij verbouwingen of plaatsen nieuwe kasten in de omgeving. We geven advies over de woonomgeving, want erven worden steeds netter, bomen en struwelen maar vooral de zo belangrijke rommelhoekjes verdwijnen. Nestkasten die wij plaatsen blijven we monitoren in de toekomst.

We willen dan ook graag tijdig in contact komen met de mensen die voornemens zijn hun schuren of daken te renoveren of te verwijderen. Wij kunnen voor u bekijken of er tekenen van uilen zijn en een alternatief bieden in de vorm van een nestkast. Hiervoor kun u vrijblijvend contact opnemen met Anne Buijtenhek via uilen@vwg-deijsselstreek.nl  

 


Media

Image
Caption
Jonge Steenuil geringd
Image
Caption
Volwassen Kerkuil wordt geringd
Image

Contactgegevens