Tellingen

Afbeelding

Binnen de vereniging worden jaarlijks diverse soorten tellingen en inventarisaties verricht. Dit kan gaan om tellingen die 1 keer per jaar plaatsvinden tot inventarisaties van meerdere rondes in een bepaald gebied. De resultaten hiervan worden gedeeld met onder andere Sovon en terreineigenaren en zoveel mogelijk gepubliceerd in aparte verslagen of verzameld in een jaarboek van de Werkgroep Onderzoek en publicatie (WOP). Hieronder een kort overzicht van de diverse tellingen.

  • BMP tellingen: BMP staat voor Broedvogel Monitoring Project en bij deze tellingen wordt een gebied onderzocht op de broedvogels (soorten en aantallen). Deze tellingen worden volgens vaste regels uitgevoerd en vragen een gedegen kennis van de vogelzang en een systematische manier van werken. Ook moet je vroeg op kunnen staan aangezien de inventarisaties een half uur voor zonsopgang starten.
  • Kolonievogels: Al vele jaren worden diverse kolonievogels binnen ons werkgebied geteld. Het gaat hierbij om roek, blauwe reiger, aalscholver, huiszwaluw, visdief. Deze tellingen zijn door iedereen uit te voeren en vragen meestal maar een vrij kleine tijdsinspanning (1 of 2 bezoeken per kolonie) de meeste soorten in het vroege voorjaar, huiszwaluw in juni/juli.
  • PTT: PTT staat voor Punt Transect Telling en bij deze telling, die 1 keer per jaar (in december) wordt gedaan, loopt men een vaste route waarop 20 telpunten zijn vastgelegd. Op elk punt wordt gedurende vijf minuten alles geteld wat je ziet of hoort. 
  • Patrijzentelling: Deze telling is een samenwerking met Patrijs van Salland en heeft als belangrijkste doel het beschermen van de patrijs en zijn leefgebied behouden/verbeteren. De tellingen vinden in het voorjaar plaats waarbij men in de avond op zoek gaat naar roepende mannetjes. 

Contactgegevens

BMP tellingen: Marlies Ellenbroek, hengforden@planet.nl

Watervogeltellingen: Ellen Somhorst, e.somhorst@hotmail.com

Kolonievogels: Piet Schermerhorn (Deventer), pschermerhorn@concepts.nl en Jeroen Kuipers (Zutphen, roek en huiszwaluw), jkuipers01@gmail.com

PTT: Mike Hirschler, m.hirschler@hotmail.com

Patrijzentelling: Peter Zweedijk, pzweed@gmail.com


Media